Privacybeleid

Privacyverklaring

 

Wielertoerclub Culemborg (hierna te noemen “WTC”, “Wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens verder gebruik te maken van onze website www.wtcculemborg.nl  (hierna te noemen “de Website”) raden wij je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dit doen dan vermelden wij dit op de Website.

WTC verwerkt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. De persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, gebruiken wij binnen WTC.  Wij kunnen deze informatie gebruiken voor statistische doeleinden. WTC houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal je gegevens nimmer, ongevraagd, ter beschikking stellen aan derden (met uitzondering volgens de geldende procedures aan de NTFU).

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Ieder kandidaat lid behoort een compleet ingevuld aanvraagformulier, inhoudende onder andere volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres, toe te zenden aan WTC.  WTC registreert vervolgens de middels het aanvraagformulier ontvangen persoonsgegevens in de systemen van WTC. Het lidmaatschap van WTC is standaard (behalve voor de categorie gezelligheidsrijders) gekoppeld aan het NTFU-lidmaatschap. Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen en vervolgens gebruiken ten behoeve van activiteiten van WTC en voor de communicatie vanuit WTC richting haar leden. Door de Website te bezoeken kunnen (persoons)gegevens van je worden verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op de Website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige (persoons)gegevens die je actief verstrekt op de Website dan wel in correspondentie of telefonisch contact, worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

 

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

 

WTC verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • afsluiten van het lidmaatschap van de Vereniging en voor zover relevant aanmelding bij de NTFU ;
  • inschrijven voor evenementen via de Website;
  • registreren van deelname aan en behaalde resultaten tijdens club activiteiten;
  • corresponderen per e-mail over op dat moment relevante informatie omtrent activiteiten van WTC;
  • verzenden van nieuwsbrieven;
  • bellen indien nodig binnen het kader van WTC; en
  • klachtafhandeling of beantwoorden van vragen, uitvoeren van audits en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

 

Jouw persoonsgegevens worden buiten de Vereniging uitsluitend gedeeld met de NTFU voor de noodzakelijke vastlegging van jouw gegevens als lid van WTC (zie www.ntfu.nl).

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan andere derden ter beschikking stellen voor wat voor een  doeleinden dan ook. Indien wij gegevens aan andere derden verstrekken dan doen wij dit alleen na een daarvoor met jou op jouw verzoek uitdrukkelijk voor dat doel overeengekomen afspraak of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

 

WTC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met WTC.

 

Cookies

 

WTC kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt voor de technische werking van de Website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de Website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

 

Het lidmaatschap van WTC is standaard (behalve voor de categorie gezelligheidsrijders) gekoppeld aan het NTFU-lidmaatschap. Ieder lid van WTC – NTFU heeft op de website van Fietssport PLUS een eigen middels password beschermd profiel en is zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn persoonsgegevens op zijn eigen pagina in Fietssport PLUS.

Lukt dit niet of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking dan wel een uitdrukkelijke wens tot verwijdering van de persoonsgegevens, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar WTC. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. WTC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Vragen?

 

Heb je overige vragen? Dan kun je ons als volgt bereiken:

 

WTC Culemborg
Sprokkelenburglaan 20
4101NN Culemborg
E-mail: info@wtcculemborg.nl

 

 

 

Deze privacyverklaring is op 29 mei 2018 opgesteld.